AKTUALNOŚCI
IDEA
STATUT
ZARZĄD
ARCHIWALNE NUMERY BIULETYNU
KONTAKT

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI


Pełna wersja statutu Stowarzyszenia w formacie pliku pdf do pobrania tutaj

§ 1

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem życia oświatowego, artystycznego i kulturalnego.


§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:


1) inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze oświaty i kultury,

2) popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy z określonych dziedzin nauki,

3) ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowiskach oświatowych, kulturalnych i artystycznych,

4) reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz oraz zabieranie głosu w sprawach dotyczących kultury, oświaty i nauki.

5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zaj-mujące się edukacją i kulturą.

6) wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wyka-zujących wyjątkowe zdolności i zainteresowanie w określonej dziedzinie nauki lub kultury.


§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1) organizowanie konkursów przedmiotowych i imprez artystyczno-kulturalnych,

2) koordynowanie i prowadzenie kursów edukacyjno-artystycznych,

3) organizowanie krajowych i lokalnych konferencji i spotkań edukacyjnych,

4) pośredniczenie w organizowaniu wyjazdów naukowych oraz krajoznawczo-turystycznych,

5) współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów, metod i narzędzi nauczania poszczególnych przedmiotów oraz wspieranie prac nad alternatywnymi programami autorskimi,

6) prowadzenie działalności wydawniczej w różnorodnych formach: broszury, biuletyny, książki, płyty i kasety, strony WWW lub z zastosowaniem innych nośników informacji,

7) organizowanie i wspieranie imprez charytatywnych.

Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
Copyright © by Scieżki Nieskończoności | Design & Engine by
Trajektoria